CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Thông tư số: 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính

Ngày 11 tháng 11 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của

Thông tư số: 31/2022/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương

Ngày 08 tháng 11 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và

Nghị định số: 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính

09 điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Vậy Nghị định này có những điểm mới nào? – Về vấn đề này, chúng tôi giải đáp như sau: 09 điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP về quản lý thuế (Hình từ internet) 1. Bổ sung quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai