CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá.

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/08/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Nghị định số 30/2018 được Chính phủ ban hành ngày 07/03/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá TS; trình tự, thủ tục định giá TS trong tố tụng hình sự.