CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Thông tư số 60/2021/TT-BTC

Thông tư số 60/2021/TT-BTC ban hành ngày 21/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Thông tư số 38/2014/TT-BTC

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Thông tư số 204/2014/TT-BTC

Thông tư số 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2014 quy định chi tiết Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Thông tư số 142/2015/TT-BTC

Thông tư số 142/2015/TT-BTC ban hành ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.

Thông tư số 11/2019/TT-BTC

Thông tư số 11/2019/TT-BTC ban hành ngày 20/02/2019 sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014.

Thông tư số 28/2021/TT-BTC

Thông tư 28/2021/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2021 quy định Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 – thẩm định giá doanh nghiệp.

Thông tư số 56/2014/TT-BTC

Thông tư 56/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/04/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.