CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp…

1. Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

2. Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)

3. Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Bảng cân đối kế toán tại thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng kết quả hoạt động kin doanh thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá
 • Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm tới (nếu có).
 • Các bảng đối chiếu các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn
 • Các khoản phải thu, phải trả.
 • Hàng tồn kho; công cụ, dụng cụ
 • Các khoản vay ngắn và dài hạn
 • Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.
 • Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hóa.
 • Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hóa.
 • Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing
 • Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN